REGULAMIN STRONY  www.polskaszkolagastronomiczna.pl i www.polskaszkolagastronomiczna.com

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad organizacji i warunków uczestnictwa w szkoleniach gastronomicznych, warsztatach kulinarnych oraz imprezach okolicznościowych organizowanych i prowadzonych w Polskiej Szkole Gastronomicznej, której właścicielem jest Infinito Paula Wąsiewicz .

Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług świadczonych przez Organizatora.

1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

1.1. Organizator - Infinito Paula Wąsiewicz

1.2. PSG – Polska Szkoła Gastronomiczna z siedzibą w Augustowie (16-300), Mostowa 19, NIP 5221371832

1.3. Administrator danych osobowych – Infinito Paula Wąsiewicz

1.4. Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, którzy korzysta z usługi oferowanej przez PSG

1.5. Regulamin – niniejszy regulamin

1.6. Strona internetowa – www.polskaszkolagastronomiczna.pl / www.polskaszkolagastronomiczna.com

1.7. Usługi – szkolenia gastronomiczne, warsztaty kulinarne i imprezy okolicznościowe świadczone przez PSG na rzecz Klientów oferowane za pośrednictwem Strony internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie.

1.8. Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej.

 

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Organizatora, które dostępne są na Stronie internetowej, a także podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

2.2. Wraz z rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej, Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Usług i opuścić Stronę internetową.

2.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie stanowi podstawy do składania przez niego reklamacji lub kierowania roszczeń wobec PSG.

2.4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz inne wykorzystywanie przez Użytkownika Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami, a także w jakikolwiek inny sposób naruszający interesy lub wizerunek PSG.

2.5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na Stronie internetowej pod adresem www.polskaszkolagastronomiczna.pl/www.polskaszkolagastronomiczna.com w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Prawidłowe korzystanie ze Strony internetowej możliwe jest po zapewnieniu przez Użytkownika, we własnym zakresie, następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

·         system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android;

·         przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Internet Explorer 10 (lub nowszy), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;

·         włączona obsługa JavaScript i plików cookies;

·         do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader

3.2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

 

4. USŁUGI I ICH NABYCIE

4.1. Organizator prowadzi szkolenia gastronomiczne, warsztaty kulinarne i imprezy okolicznościowe, które odbywają się w siedzibie Organizatora.

4.2. Szkolenia gastronomiczne i warsztaty kulinarne odbywają się zgodnie z programem, który znajduje się przy każdym z nich, wraz z liczbą godzin i osobą prowadzącą zajęcia. Liczba osób na zajęciach jest dowolna, z zastrzeżeniem, że Organizator może ustalić minimalną liczbę osób na zajęciach.

4.3 Szkolenia gastronomiczne kończą się egzaminem i wydaniem certyfikatu w przypadku pozytywnego wyniku.

4.4. Klienci wykupując szkolenia gastronomiczne i warsztaty kulinarne akceptują ich program i pozostałe warunki zaprezentowane na stronie internetowej.

4.5. Klienci dokonują zakupu szkolenia gastronomicznego i warsztatu kulinarnego wchodząc w ich opis na stronie internetowej i klikając w przycisk Zapisz się.

4.6. Aby potwierdzić swój udział w szkoleniu gastronomicznym i warsztacie kulinarnym, Klient wpłaca zaliczkę w wysokości określonej w mailu skierowanym do niego. Pozostałą kwotę Klient wpłaca przelewem lub gotówką w dniu rozpoczęcia Usługi.

4.7. W przypadku sprzedaży na odległość płatności odbywają się za pośrednictwem systemu www.paypal.pl - Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

4.8. Klient, który dokonał zakupu szkolenia gastronomicznego i warsztatu kulinarnego zostaje poinformowany o przyjęciu zapisu w formie mailowej przez Organizatora oraz o przyjęciu płatności przez platformę www.paypal.com.

4.9. Organizator nie odpowiada za błędy Klienta popełnione przy dokonywaniu transakcji za pośrednictwem platformy www.paypal.com.

4.10. Cena usługi jest określona w opisie na stronie internetowej, a Organizator zastrzega sobie prawo do jej zmiany.

4.11. Imprezy okolicznościowe odbywają się zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Organizatorem i Klientem i są przedmiotem odrębnej umowy.

5. REZYGNACJA ZE SZKOLEŃ GASTRONOMICZNYCH I WARSZTATÓW KULINARNYCH , ODWOŁANIE ZAJĘĆ

5.1. W przypadku zgłoszenia przez Klienta rezygnacji z udziału w szkoleniach gastronomicznych i warsztatach kulinarnych na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia, Organizator zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o rezygnacji. Rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej: recepcja.psg@gmail.com lub telefonicznie pod nr telefonu 514 844 585.

5.2. W przypadku nieobecności Klienta na szkoleniach i warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji lub w przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w nich po terminie określonym w pkt 5.1., Organizator zwraca Klientowi całą uiszczoną przez niego opłatę w ciągu 7 dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się zajęć. W takim przypadku Klient jest jednak zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości odpowiadającej cenie wykupionych zajęć. Zapłata kary umownej nastąpi w formie potrącenia z opłaty zwracanej Klientowi.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkoleń gastronomicznych i warsztatów kulinarnych w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Odwołując dane zajęcia Organizator może zaproponować Klientowi inny termin. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę, Organizator dokonuje zwrotu Klientowi wniesionej przez niego opłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia poinformowania go przez Klienta o braku zgody na zmianę terminu.

5.4. Klient w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych zajęciach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Klient musi o takiej zmianie poinformować Organizatora drogą e-mailową, na adres recepcja.psg@gmail.com,, najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć, których ta zmiana dotyczy.

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Klient może zgłaszać pytania, opinie, uwagi oraz reklamacje związane ze świadczeniem Usług:

a) za pomocą listu poleconego, wysłanego na adres Infinito Paula Wąsiewicz z siedzibą w Augustowie
(16-300), Mostowa 19

lub

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: recepcja.psg@gmail.com

lub

c) telefonicznie pod numerem: +48 514 844 585

6.2. Reklamacje powinny zawierać co najmniej:

a) imię i nazwisko Klienta,

b) dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej,

c) opis problemu będący przedmiotem reklamacji.

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie najpóźniej 30 dni od daty ich otrzymania.

7. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1 Spełniając obowiązek z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  Infinito Paula Wąsiewicz uprzejmie informuje, że Administratorem danych o ochronie danych osobowych jest Infinito Paula Wąsiewicz z siedzibą w Augustowie, Mostowa 19, 16-300 NIP 522 137 18 32.

7.2 Korzystanie przez Użytkowników z części Usług na Stronie internetowej wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, a brak tej zgody może skutkować niemożliwością skorzystania z Usług.

7.3 Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu określonym w wyrażonej indywidualnie przez Użytkownika zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa powyżej.

7.4 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądania ich poprawienia i usunięcia.

7.5 Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom w celu i zakresie wymaganym dla prawidłowej realizacji Usługi, na potrzeby której zostały zebrane.

7.6 Szczegółowe informacje o zbieranych przez Administratora danych osobowych oraz stosowanych plikach cookies zawiera Polityka Prywatności, udostępniona na Stronie internetowej.

8. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

8.1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i własności przemysłowej do Strony internetowej oraz jej poszczególnych elementów są zastrzeżone.

8.2. Użytkownik może korzystać ze Strony internetowej w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach określonych Regulaminem. Korzystanie ze Strony internetowej nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści w niej zawartych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy uczestników, którzy wykupili szkolenia gastronomiczne i warsztaty kulinarne i zaakceptowali regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.

9.3. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień uczestnika będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Pobierz dokument